Retail project for the shop “el Cau d’en Paff” done by CARRACEDO architects, wins the 17th Barcelona Award for the Best World Store (10/20/14)


On October 20, the retail project for the toys shop “el Cau d’en Paff” done by CARRACEDO ARCHITECTS, wins the 17th Barcelona Award for the Best World Store, for its original formula when incorporating the urban and neighborhood “Sant Andreu” inside the store, continuing the public space and opting for a playful dimension of culture.
El passat 20 d’Octubre el projecte d'interior per a la botiga de joguines El Cau d'en Paff, realizat per CARRACEDO ARQUITECTES, va guanyar el 17è Premi Barcelona a la Millor Botiga del Món,  per la seva original fórmula a l’hora d’incorporar la trama urbana i el barri de Sant Andreu a l’interior de la botiga, donant continuïtat a l’espai públic i optant per la dimensió lúdica de la cultura. 
El pasado 20 de Octubre el proyecto de interior para la juguetería El Cau de Paff, realizado por CARRACEDO ARQUITECTOS, ganó el 17º Premio Barcelona a la Mejor Tienda del Mundo, por su original fórmula a la hora de incorporar la trama urbana y el barrio de “Sant Andreu” en el interior de la tienda, dando continuidad al espacio público y optando por la dimensión lúdica de la cultura.
 

Successful approval of Lliça's Masterplan (04/06/14)


Last June 4. the Regional Government of Catalonia passed the Final Approval of Lliçà d'Amunt Masterplan. After more than four years of technical work and political discussion the Masterplan is finally fully enforced and will lead the urban development of Lliçà d'Amunt (15.000 inhabitants) for the next 20 years. The plan proposes to enhance the city center, and strengthens the nodal system of facilities and commercial activities that links the entire urbanized area. The strategy of the plan relies on urban growth solely as a tool for consolidation and compaction of the city center, which is designed according to the internal needs of housing and land for economic activities and facilities. Congratulations!!

El pasado 4 de Junio la Comisión Territorial de Urbanismo aprobó definitivamente el Plan de Ordenación Urbana de Lliçà d'Amunt. Tras más de cuatro años de intenso trabajo técnico y de discusión política, el Plan pasa a ser vigente y regirá el desarrollo urbano de Lliçà durante, aproximadamente, los próximos 20 años. El Plan propone mejorar el centro urbano y reforzar el sistema nodal de equipamientos y actividades comerciales que estructuran la totalidad del territorio urbanizado. La estrategia del plan consiste en considerar el crecimiento urbano únicamente en términos de consolidación y compactación del suelo urbano, que ha sido cualificado de acuerdo con las necesidades internas de vivienda y suelo para actividades económicas. Muchas felicidades a todos!!

El passat 4 de juny la Comissió Territorial d'Urbanisme va aprovar definitivament el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Lliçà d'Amunt. Després de quatre anys d'intens treball tècnic i discussió política, el Pla passa a ser vigent i regirà el desenvolupament urbà de Lliçà durant, aproximadament, els propers 20 anys. El Pla proposa millorar el centre urbà i reforçar el sistema nodal d'equipaments i activitats comercials que estructuren la totalitat del territori urbanitzat. L'estratègia del Pla consisteix en considerar el creixement únicament en termes de consolidació i compactació del sòl urbà, que ha estat qualificat d'acord amb les necessitats internes d'habitatge i sòl per a activitats econòmiques. Moltes felicitats a tots!!


Third phase of Figaro-Montmany’s Masterplan is approved (07/03/14)


Dated the 7th March, the City Council of Figaró-Montmany, approved the third phase of the Masterplan. The main objectives of the plan are the consolidation and rehabilitation of the existing core and the consolidated urban land, and the regulation of undeveloped land in accordance with the determinations of the Plan of Areas of Natural Interest Plan (PEIN) and Nature Net (Xarxa Natura). With this aim the plan keeps a development scenario tight to the vegetative needs of the population, and defines specific areas of protection in relation to the landscape, hydrography or the historical and architectural heritage. According to the guidelines of the previous phase, the plan proposes a compact and rational growth, so the Plan defines a total of 10 sectors of derivate planning, of which 9 are in urban land (4 PAU and 5 PMU),) and one developable land (LDS)

En el passat Ple Municipal celebrat el 7 de Març de 2014, l’Ajuntament de Figaró-Montmany, va aprovar provisionalment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Els objectius principals del pla són la consolidació i rehabilitació del nucli existent i del sòl urbà consolidat, i la regulació del sòl no urbanitzable d’acord amb les determinacions del PEIN i de la Xarxa Natura. Per a tal efecte el pla manté unes previsions de creixement molt ajustades a les necessitats vegetatives de la població i defineix àrees de protecció específica en relació al paisatge, la hidrografia o el patrimoni històric i arquitectònic. Seguint les directrius del document d’aprovació inicial, el POUM aposta per un creixement compacte, mesurat i de qualitat, així doncs, el pla delimita una totalitat de 10 sectors, dels qual 9 es troben en sòl urbà (4 PAU i 5 PMU) i un sòl urbanitzable (SUD)

En el pasado Pleno Municipal celebrado el 7 de Marzo de 2014, el Ayuntamiento de Figaró-Montmany aprobó provisionalmente el Plan de Ordenación Urbanística Municipal. Los objetivos principales del plan son la consolidación y rehabilitación del núcleo existente y del suelo urbano consolidado, y la regulación del suelo no urbanizable de acuerdo con las determinaciones del PEIN y Xarxa Natura. Para tal efecto el plan mantiene unas previsiones de crecimiento muy ajustadas a las necesidades vegetativas de la población, y define áreas de protección específica en relación al paisaje, la hidrografía o el patrimonio histórico y arquitectónico. Siguiendo las directrices del documento de aprobación inicial, el POUM apuesta por un crecimiento compacto, mesurado y de calidad, así, el Plan delimita una totalidad de 10 sectores, de los cuales 9 se encuentran en suelo urbano (4 PAU y 5 PMU) y un suelo urbanizable (SUD)


Santa Llogaia d’Àlguema Masterplan is approved (10/10/2013)


The Masterplan of Santa Llogaia de Àlguema was approved on October 10. Following the guidelines of the originally approved plan, the POUM aims tackles the effects of large scale infrastructure and proposes and new public space corridor   along the river walk of Alguema. The plan defines a set of 13 sectors of partial planning -7 are in urban land (PAU), 6 in  land to be developed (LDS) and 1 in land not intended for urban development (LNDS).

El passat 10 d’octubre es va aprovar definitivament el POUM de Santa Llogaia d’Àlguema. Seguint les directrius del document d’aprovació provisional, el POUM té com a objectius el tractament de les afectacions provocades per les principals infraestructures i la vertebració dels nous creixements sobre el passeig fluvial i corredor natural de caràcter territorial constituït per la riera d’Àlguema. El pla delimita una totalitat de 13 sectors, dels qual 7 es troben en sòl urbà (PAU), 6 en sòl urbanitzable (SUD) i un sòl urbanitzable no delimitat (SUND)

El pasado 10 de octubre se aprobó definitivamente el POUM de Santa Llogaia de Àlguema. Siguiendo las directrices del documento de aprobación provisional, el POUM tiene como objetivos el tratamiento de las afectaciones provocadas por las principales infraestructuras y la vertebración de los nuevos crecimientos sobre el paseo fluvial y corredor natural de carácter territorial constituido por la riera de Álguema. El plan delimita una totalidad de 13 sectores, de los cuales 7 se encuentran en suelo urbano (PAU), 6 en suelo urbanizables (SUD) y un suelo urbanizable no delimitado (SUND)


S’aprova inicialment el POUM de Sanat Coloma de Farners (13/05/2013)En el Ple celebrat el dia 13 de maig de 2013, l’ajuntament de Santa Coloma de Farners aprova inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. El Plà aposta per mantenir la diversificació de l’activitat que caracteritza a Santa Coloma, potenciant de forma simultània i equilibrada els usos residencial, industrial, comercial, terciari i turístic, tot mantenint els valors naturals, agraris, forestals i paisatgístics del territori, i els històrics i arquitectònics del nucli urbà. D’altra banda, es manté també l’objectiu d’afavorir la cohesió social i evitar la segregació espacial del poblament, mantenint la compacitat i continuïtat dels creixements urbans.

En el Pleno celebrado el día 13 de mayo de 2013, el ayuntamiento de Santa Coloma de Farners aprueba inicialmente el Plan de Ordenación Urbanística Municipal. El Plan apuesta por mantener la diversificación de la actividad que caracteriza a Santa Coloma, potenciando de forma simultánea y equilibrada los usos residencial, industrial, comercial, terciario y turístico, manteniendo los valores naturales, agrarios, forestales y paisajísticos del territorio, y los históricos y arquitectónicos del núcleo urbano. Por otra parte, se mantiene también el objetivo de favorecer la cohesión social y evitar la segregación espacial del poblamiento, manteniendo la compacidad y continuidad de los crecimientos urbanos.

The council of Santa Coloma de Farners initially approved the Municipal Urban Plan in the plenary session (May 13, 2013). The Plan preserves the diversification of uses and activities, promoting balanced residential, industrial, commercial and touristic uses. The plan is also committed with the  natural, landscape and agricultural values, as well as with heritage preservation. Spatial segregation  is avoided in order to guarantee the social cohesion of the town.CSArchitects at ENHR (19-22/06/13)Adolf Sotoca will participate at the 25th conference of the European Network for Housing Research. Prof. Sotoca will present the works done by CSArquitectes in the period 2007-09, when the office actively worked in three crucial planning processes that, at a national scale, have taken place in recent decades . He will also present his very last research outcomes on the topic of Urban Regeneration of Mass Housing Estates in contemporary Barcelona.

Click here for ENHR2013

Adolf Sotoca participarà al 25e Congrès de la European Network for Housing Research. El professor Sotoca presentarà els treballs desenvolupats per CSArquitectes en el període 2007-09, quan el despatx participà activament en tres processos de planejament crucials que, a escala nacional, han tingut lloc en en les últimes dècades. També presentarà la seva recent recerca sobre la regeneració urbana dels polígons d'habitatge a la Barcelona contemporània.

Cliqueu aquí per anar a ENHR2013

Adolf Sotoca participará en el 25 Congreso de la European Network for Housing Research. El professor Sotoca presentará los trabajos desarrolados por CSArquitectos en el periodo 2007-09, cuando el despacho participó activamente en tres procesos de planeamiento cruciales que, a escala nacional, han tenido lugar en las últimas décadas. También presentará su reciente investigación sobre la regeneración urbana de los polígonos residenciales en la Barcelona contemporánea.

Clicad aquí para ir a ENHR2013
S’aprova provisionalment el POUM de Lliçà d’Amunt (28/02/13)


En el passat Ple Municipal extraordinari celebrat el 28 de febrer 2013, l’Ajuntament de Lliçà d’ Amunt, va aprovar provisionalment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Seguint les directrius del document d’aprovació inicial, el POUM aposta per potenciar de forma significativa el centre urbà, sens perjudici del reforçament del sistema de subcentres que articuli la totalitat del territori urbanitzat. Però l’estratègia del Pla entén el creixement únicament com una eina de consolidació i compactació del centre urbà, que es dimensiona segons les necessitats internes d’habitatge i sòl per activitats econòmiques i equipaments, sense classificar més sòl urbà o urbanitzable respecte del que ja es troba actualment classificat. 

En el pasado Pleno Municipal extraordinario celebrado el 28 de febrero 2013, el Ayuntamiento de Lliçà d’Amunt aprobó provisionalmente el Plan de Ordenación Urbanística Municipal. Siguiendo las directrices del documento de aprobación inicial, el POUM apuesta por potenciar de forma significativa el centro urbano, sin prejuicio del refuerzo del sistema de subcentros que articule la totalidad del territorio urbanizado. Pero la estrategia del Plan entiende el crecimiento únicamente como una herramienta de consolidación y compactación del centro urbano, que se dimensiona según las necesidades internas de vivienda y suelo para actividades económicas y equipamientos, sin clasificar más suelo urbano o urbanizable respecto del que ya se encuentra actualmente clasificado.

Dated the 28th February, the City Council of Lliçà d’Amunt, approved the third phase of the Masterplan. According to the guidelines of the previous phase, the plan proposes to enhance the city center, without prejudice to the strengthening of the subcenters system that links the entire urbanized area. But the strategy of the plan understands the growth solely as a tool for consolidation and compaction of the city center, which is designed according to the internal needs of housing and land for economic activities and facilities, not rated more developable urban land or in respect of which already currently rated.
Barcelona: City of Invention(s) (14/03/13)


Adolf Sotoca is invited to hold a lecture at SARP Kraków, Poland, on March 14th. By describing Barcelona as a city of events, Adolf will establish diachronic comparisons between past and current urban interventions in the city.


Adolf Sotoca ha estat invitat com a conferenciant a SARP Krakow, Polònia, el 14 de març. Tot descrivint Barcelona com una ciutat d'esdeveniments, Adolf establirà una comparació diacrònica entre les intervencions urbanes passades i actuals a la ciutat.


Adolf Sotoca ha sido invitado como conferenciante en SARP Kraków, Polonia, el 14 de marzo. Mediante la descripción de Barcelona como una ciudad de acontecimientos, Adolf establecerá una comparación diacrónica entre acciones urbanas pasadas y presentes en la cuidad.

Clica aquí para ir a SARP KrakówMILAN: Engine the Smart City (25/03/13)


The fourth edition of the International EcoRehab Workshop will take place in the city of Milan from 25th February to 5th March. Adolf Sotoca, co-founder of the EcoRehab Network and director of its second edition in Barcelona will mentor in Milan. A critical approach to the Smart City topic in relation with Urban Regeneration will be the main motto of this edition.


La quarta edició del Taller Internacional EcoRehab tindrà lloc a la ciutat de Milà entre el 25 de febrer i el 5 de març. Adolf Sotoca, cofundador de la xarxa EcoRehab i director de la segona edició a Barcelona actuarà com a mentor a Milà. La cuarta edició d'EcoRehab proposarà una visió crítica del concepte Smart City en relació a la Regeneració Urbana.


La cuarta edición del Taller Internacional EcoRehab tendrá lugar en la ciudad de Milán entre el 25 de febrero y el 5 de marzo. Adolf Sotoca, cofundador de la red EcoRehab y director de la segunda edición en Barcelona actuará como mentor en Milán. La cuarta edición de EcoRehab propondrá una visión crítica del concepto Smart City en relación con la Regeneración Urbana.

Clicar aquí para ir a EcoRehab4


After#Sandy_On the water's edge. INTERNATIONAL SUMMER WORKSHOP_NEW YORKOscar Carracedo presents the International Summer Workshop / After # Sandy_On the water's edge. The workshop will be held in July 9-30 at the Pratt School of Architecture in New York. The studio will debate about the attitude and what approach should we take in reshaping and regenerating our coastal city waterfronts in front of the effects of climate change. Pre-registration is open until February 24 th.


Oscar Carracedo presenta el International Summer Workshop / After#Sandy_On the water's edge. El workshop se desarrollará entre el 9 y el 30 de julio en la Pratt School of Architecture de New York. La reflexión del trabajo se planteará qué actitud debemos tomar en la remodelación y regeneración de los waterfronts ante los efectos del cambio climático. Las preinscripciones están abiertas hasta el día 24 de febrero.


Oscar Carracedo presenta l'International Summer Workshop / After#Sandy_On the water's edge. El workshop es farà entre el 9 i el 30 de juliol a la Pratt School of Architecture de New York. La reflexió del treball es plantejarà quina actitud hem de pendre per a la regeneració i remodelació dels waterfronts davant dels efectes del canvi climàtic. Les preinscripcions estàn obertes fins el dia 24 de febrer.


CSArchitects will speak at CNU (08/02/13)


CSArchitects has been selected to speak at the 21st Annual Event of the Congress for the New Urbanism, that will take place in Salt Lake City (US) during late May-first June.  Under the motto  “From Master Planning to Punctual Interventions” and Retrofitting suburbia and informal slums in the Latin American context, the very last researches, strategies and intervention proposals developed by CSArchitects will be shown. Sotoca, Carracedo and Noguer will defend a tactical approach to urbanism, much more sensible to local specificities than to generic guidelines.


CSArquitectes ha estat seleccionat com a ponent al 21 Congress for the New Urbanism, que tindrà lloc a Salt Lake City (US) a finals de maig i principis de juny. Sota els títols “From Master Planning to punctual interventions” i  “Retrofitting suburbia and informal slums in the Latin American context” s’explicaran les darreres recerques, estratègies i propostes d'intervenció realitzades per CSArquitectes . Sotoca, Carracedo i Noguer defensaran una aproximació tàctica a l’urbanisme, molt més sensible a les especificitats locals que a les aproximacions genèriques.


CSArquitectes ha sido seleccionado como ponente en el 21 Congress for the New Urbanism, que tendrà lugar en Salt Lake City (US) a finales de mayo y principios de junio. Bajo el titulo “From Master Planning to punctual interventions” y Retrofitting suburbio and informal slums in the Latin American context se explicaran las últimas investigaciones, estrategias y propuestas de intervención realizadas por CSArquitectes. Sotoca, Carracedo y Noguer defenderán una aproximación táctica al urbanismo, mucho más sensible a las especificidades locales que a las aproximaciones genéricas.“From ground to sky”, new chapter book (23/01/13)“FUTURE of the CITY: Mass Housing Estates or Multifamily Housing Complexes?” (M. Gyurkovich R.Ed., CTU, 2012) includes a contribution by Adolf Sotoca. Under the motto “From ground to sky, or how to lose contact with the site” prof. Sotoca reflects about the recently undertaken urban renewal processes in Barcelona. By describing the so-called “Remodellation Plans”, A. Sotoca states that the use of new and unprecedented high-rise building typologies meant a drastic reduction of land occupancy and, consequently, the first step for a dramatic loss of social control and appropriation of public space.

“FUTURE of the CITY: Mass Housing Estates or Multifamily Housing Complexes?” (M. Gyurkovich R.Ed., CTU, 2012) inclou un capítol d’Adolf Sotoca. Sota el nom “From ground to sky, or how to lose contact with the site” prof. Sotoca reflexiona sobre els recentment desenvolupats processos de renovació urbana a Barcelona. Tot descrivint els Plans de Remodelació, A. Sotoca afirma que l’ús de noves i inèdites tipologies edificatòries en alçada van significar una dràstica reducció de la ocupació del sòl i, en conseqüència, un primer pas vers la dramàtica pèrdua de control social i apropiació de l’espai públic.


"FUTURE of the CITY: Mass Housing Estates or Multifamily Housing Complexes?” (M. Gyurkovich R.Ed., CTU, 2012) incluye una contribución de Adolf Sotoca. Bajo el nombre “From ground to sky, or how to lose contact with the site” prof. Sotoca reflexiona sobre los recientemente desarrollados procesos de renovación urbana en Barcelona. A partir de la descripción de los Planes de Remodelación, A. Sotoca afirma que el uso de nuevas y inéditas tipologías edificatorias en altura han significado una drástica reducción de la ocupación del suelo y, en consecuencia, un primer paso hacia la dramática perdida de control social y apropiación del espacio público.


CSArchitects at the Università degli Studi di Trieste (20/12/12)


Adolf Sotoca has been invited by the Università degli Studi di Trieste as visiting lecturer during late January 2013. Prof. Sotoca will hold several public lectures and will participate in the PhD program seminars.

Adolf Sotoca ha estat convidat per la Università degli Studi di Trieste com a conferenciant a finals de gener de 2013. El Prof. Sotoca durà a terme diverses conferències públiques i participarà en els seminaris del programa de doctorat.

Adolf Sotoca ha sido invitado por la Università degli Studi di Trieste como conferenciante a finales de enero de 2013. Prof. Sotoca llevará a cabo varias conferencias públicas y participará en los seminarios del programa de doctorado.

Singapore's JTC visits CSArchitects (07/12/12)


A delegation of the JTC Corporation, Singapore's principal developer and manager of industrial estates, paid an informal visit to CSArchitects last 7th december. The outcome of this relaxed and very fruitful meeting was a comparative overview between the Catalan and the Singaporean planning framework.

Una delegació de la Corporació JTC, principal promotor i gerent de polígons industrials de Singapur, va realitzar una visita informal a CSArquitectes el passat dia 7 de desembre. El resultat d'aquesta relaxada i fructífera trobada va ser una visió comparativa entre el marc de la planificació urbana de Catalunya i el de Singapur.

Una delegación de la Corporación JTC, principal desarrollador y gerente de polígonos industriales de Singapur, realizó una visita informal a CSArquitectes el pasado día 7 de diciembre. El resultado de este relajado y muy fructífero encuentro fue una visión comparativa entre el marco de la planificación urbana de Catalunya y el de Singapur. 

 www.jtc.gov.sg


Adolf Sotoca moderator of the session “Ecotendències .idea", titled "The future city” (15/11/2012)


On November 21, at 19:00 pm CosmoCaixa Barcelona will celebrate the session “The future city” as a part of "Ecotendencies.Idea", in which Adolf Sotoca will intervene as moderator. During the session authors of innovative projects will show market solutions, imaginative applications and entrepreneur practices. A set of 9 selected and guest projects will be discussed.

clickhere for +info

El proper dia 21 de novembre a les 19:00h tindrà lloc en el CosmoCaixa Barcelona la sessió del Cicle de conferències “Ecotendències .idea”, titulada “La ciutat del futur” i en la que Adolf Sotoca intervindrà com a moderador. Durant la sessió es mostraran projectes innovadors per mostrar solucions de mercat, aplicacions imaginatives i pràctiques d’emprenedors, amb un total de 9 projectes convidats i seleccionats.


El próximo miércoles 21 de noviembre a las 19:00h tendrá lugar en el CosmoCaixa Barcelona la sesión del ciclo de conferencias “Ecotendencias .idea”, titulada “La ciudad del futuro” y en la que Adolfo Sotoca intervendrá como moderador. Durante la sesión se mostraran proyectos innovadores para mostrar soluciones de mercado, aplicaciones imaginativas y prácticas de emprendedores, con un total de 9 proyectos invitados y seleccionados. 


BOOK REVIEW: Adolf Sotoca on Docomomo Journal


“After the Project”, the book recently edited by Adolf Sotoca, is reviewed in Docomomo Journal nº 46 (summer 2012). “After the project” shows the most recent strategies in urban regeneration of European Mass Housing Estates. Contributions by experts from Poland, Serbia, Romania, Korea and Spain constitute the theoretical framework which applied proposals refer to.


Es publica a Docomomo Journal nº 46 (summer 2012) la ressenya del llibre “After the Project”, recentment editat per Adolf Sotoca. “After the Project” mostra noves estratègies de regeneració urbana dels polígons residencials europeus. El llibre conté contribucions d’experts procedents de Polònia, Sèrbia, Romania, Corea i Espanya que constitueixen el marc teòric sobre el que es fonamenten propostes concretes d'intervenció.


Se publica en Docomomo Journal nº 46 (summer 2012) la reseña del libro “After the Project”, recientemente publicado por Adolf Sotoca. “After the Project” muestra las nuevas estrategias de regeneración urbana de los polígonos residenciales europeos. El libro contiene las contribuciones de expertos procedentes de Polonia, Serbia, Rumanía, Corea y España, que constituyen el marco teórico sobre el que se fomentan propuestas concretas de intervención.
Barcelona, 8 estrategies, 3 scales, 1 lesson (04/10/2012)


Adolf Sotoca will hold a lecture at the University of Illinois next 8th October. As a delegate of ETSAV-UPC BarcelonaTECH , and under the motto “Barcelona, 8 strategies, 3 scales, 1 lesson”, Prof. Sotoca will give an overall view on current and future urban major projects and strategies of the city.

Adolf Sotoca impartirà una conferència a la Universitat d’Illinois el 8 d’octubre. Com a representant de l’ETSAV-UPC BarcelonaTECH, i sota el títol “Barcelona, 8 estratègies, 3 escales, 1 lliçó”, el Prof. Sotoca donarà una visió general dels projectes i estratègies urbanes actuals i futures de la ciutat

Adolf Sotoca impartirá una conferencia en la Universidad de Illinois el 8 de Octubre. Como representante de la ETSAV-UPC BarcelonaTECH, y bajo el título “Barcelona, 8 estrategias, 3 escalas, 1 lección”, Prof. Sotoca dará una visión general de los proyectos y estrategias urbanas actuales y futuras de la ciudad.“Periurban public space” (26/04/2012)


“Periurban public space: the in-between spaces in the metropolitan low dense Barcelona”, closing lecture by Prof. Sotoca at CTU. The lecture will be focused on most recent urban policies related to the public space in low density residential developments.

“L’espai públic periurbà: els espais intersticials en la baixa densitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona”, conferència de clausura a la CUT, impartida per Adolf Sotoca. La definició de noves polítiques per a l’espai públic de la baixa densitat constitueix el fil conductor d’aquesta tercera i última presentació.

“El espacio público periurbano: los espacios intersticiales en la baja densidad del Área Metropolitana de Barcelona”, conferencia de clausura a la CUT, impartida por Adolfo Sotoca. La definición de nuevas  políticas para el espacio público de la baja densidad constituye el hilo conductor de esta tercera y última presentación.


“The next city: low density territories in the Metropolitan Area of Barcelona” (20/04/2012)CSArquitectes presented a paper during the International Conference “Future of the cities, Cities of the Future”, held at CTU Krakow from 19 to 21 April. Prof. Adolf Sotoca and Maria Massuet, research fellow at CSArquitectes, showed "Next city", CSArquitectes' ongoing research on residential low density territories in Catalunya. “Next city” is funded by the Autonomous Government of Catalunya.

CSArquitectes presenta un article al Congrés Internacional “Future of the Cities, Cities of the Future”, celebrat a la Cracow University of Technology del 19 al 21 d’abril. Adolf Sotoca i Maria Massuet, investigadora de CSArquitectes, van mostrar les recerques, en procés, sobre els territoris de baixa densitat a Catalunya i els possibles mecanismes per a la seva regeneració. 

CSArquitectes presenta un artículo en el Congreso Internacional “Future of the Cities, Cities of the Future”, celebrado en la Cracow University of Technology del 19 al 21 de abril. Adolfo Sotoca y Maria Massuet, investigadora de CSArquitectes, mostraron las investigaciones en curso sobre los territorios de baja densidad en Cataluña y los posibles mecanismos para su regeneración.

“Re_plan, Re_program, Re_side” (23/04/2012) “Re_plan, Re_program, Re_side: from urban extension to environmental balance”, second lecture by Prof. Sotoca at CTU. From 2007 to 2010 an unprecedented effort was done in Catalunya with the aim to plan the residential future extensions of medium-size cities. Three main public programs and competitions were undertaken during those years by public authorities. CSArquitectes was the only architecture office which was invited to participate in all of them. Prof. Sotoca will show the resulting reflections and prospectives conclusions of such an interesting experience.

“Re_plan, Re_program, Re_side: del creixement urbà a l’equilibri mediambiental”, segona conferència d’Adolf Sotoca a la CUT. Des de 2007 fins al 2010 un esforç sense precedent s’ha dut a terme a Catalunya amb l’objectiu de planificar el creixement futur de les ciutats. Durant aquests anys s’han desenvolupat tres concursos públics de gran importància en els que CSArquitectes ha estat l’únic despatx en participar en tots ells. Adolf Sotoca mostrarà les reflexions i conclusions prospectives d’aquest interessant procés al llarg de la conferència.

“Re_plan, Re_program, Re_side: del crecimiento urbano al equilibrio medioambiental”, segunda conferencia de Adolfo Sotoca en la CUT. Desde 2007 hasta 2010 un esfuerzo sin precedente ha sido llevado a cabo en Cataluña con el objetivo de planificar el crecimiento futuro de las ciudades. Durante estos años han se han desarrollado tres concursos públicos de gran importancia en los que CSArquitectes ha sido el único despacho en participar en todos ellos. Adolfo Sotoca mostrará las reflexiones y conclusiones prospectivas de este interesante proceso a lo largo de la conferencia.
New Book by Adolf Sotoca! “After the Project” (23/04/2012)The book “After the Project: updating Mass Housing Estates”, edited by Prof. Sotoca, was presented at CTU on 23rd April. “After the project” shows the most recent strategies in urban regeneration of European MHE. Contributions by experts from Poland, Serbia, Romania, Korea and Spain constitute the theoretical framework which applied proposals refer to.

El llibre “After the Project: updating Mass Housing Estates”, editat per Adolf Sotoca, ha estat presentat a la CTU el dia 23 d’abril, coincidint amb la diada de Sant Jordi. “After the Project” mostra noves estratègies de regeneració urbana dels polígons residencials europeus. El llibre conté contribucions d’experts procedents de Polònia, Sèrbia, Romania, Corea i Espanya que constitueixen el marc teòric sobre el que es fonamenten propostes concretes d'intervenció.

El libro “After the Project: updating Mass Housing Estates”, editado por Adolfo Sotoca, ha sido presentado en la CUT el dia 23 de abril, coincidiendo con la diada de Sant Jordi. “After the Project” muestra las nuevas estrategias de regeneración urbana de los polígonos residenciales europeos. El libro contiene las contribuciones de expertos procedentes de Polonia, Serbia, Rumanía, Corea y España constituyen el marco teórico sobre el que se fomentan propuestas concretas de intervención.
Lecture on Catalan informal slums urban regeneration (16/04/2012)


“Unplanned Barcelona: towards the finding of criteria for urban renewal in the first periphery of the city”, first lecture by Prof. Sotoca at CTU. Most recent projects and research by CSArquitectes on barcelonian informal urbanization and its regeneration will be shown.

“La Barcelona no planificada: rere la recerca de criteris per a la renovació urbana de la primera perifèria de la ciutat”. Primera conferència d’Adolf Sotoca a la CUT en la que mostrarà els projectes i investigacions més recents de CSArquitectes sobre la urbanització informal barcelonina i la seva regerenació.

“La Barcelona no planificada: hacia la búsqueda de criterios para la renovación urbana de la primera periferia de la ciudad”. Primera conferencia de Adolf Sotoca en la CUT en la que mostrará los proyectos e investigaciones más recientes de CSArquitectes sobre la urbanización informal barcelonina y su regeneración.
CSArchitects at the Cracow University of Technology (12/04/2012)


From 16th to 30th April Adolf Sotoca will hold a series of three lectures at the Cracow University of Technology. Prof. Sotoca, who has been appointed as Visiting Professor at CUT, will show the most recent practice and research projects of CSArquitectes related to urban regeneration.


Des del 16 al 30 d’abril Adolf Sotoca donarà tres conferències a la Cracow University of Technology. Sotoca, qui recentment ha guanyat una plaça com a Professor Visitant a la CUT, mostrarà els projectes més recents de CSArquitectes relacionats amb la Regeneració Urbana.

Desde el 16 al 30 de abril Adolfo Sotoca impartirá tres conferencias en la Cracow University of Technology. Sotoca, quién recientemente ha ganado una plaza como Profesor Visitante en la CUT, mostrará los proyectos más recientes de CSArquitectes relaciondos con la Regeneración Urbana.
Oscar Carracedo ha estat convidat per l’Escola d’Arquitectura Pratt (Nova York) per a les revisions finals dels cursos d’urbanisme (12/04/2012)

Durant els mesos d’abril i maig Oscar Carracedo assistirà com a professor convidat en les revisions i presentacions finals dels cursos de projectes, urbanisme i planejament de l’Escola d’Arquitectura Pratt de Nova York.

Durante los meses de abril y mayo Oscar Carracedo asistirá como profesor invitado en las revisiones y presentaciones finales de los cursos de proyectos, urbanismo y planeamiento de la Escuela de Arquitectura Pratt de Nueva York.

During the moths of April and May Oscar Carracedo will attend as a visiting professor to the final reviews and presentations of the courses of urban planning and urban design of Pratt Institute in New York.Oscar Carracedo imparteix una conferència a la National University of Singapore (28/03/2012)

El passat dimecres 28 de març Oscar Carracedo ha impartit una coferència a la National University of Singapore. Sota el títol de “Designing the City with Sustainability: 3 projects, 4 topics & 16 urban design strategies for sustainable neigborhoods”, la conferència s’ha centrat en la definició d’estratègies per a barris sostenibles, agafant com a exemples els projectes del Centre Direccional Prat Nord, l’Eixample Nord de Vilanova, i el Parc de l’Agulla.

El pasado miércoles 28 de marzo Oscar Carracedo ha impartido una conferencia en la National University of Singapore. Bajo el título de Designing the City with Sustainability: 3 projects, 4 topics & 16 urban design strategies for sustainable neigborhoods”, la conferencia se ha centrado en la definición de estrategias para barrios sostenibles, cogiendo como ejemplos los proyectos del “Centro direccional Prat Nord”, el “Eixample Nord de Vilanova”, y el “Parque de la Agulla”.

On Wednesday March 28 Carracedo Oscar has lectured at the National University of Singapore. Titled "Designing the City with Sustainability: 3 projects, 4 topics & 16 Strategies for sustainable urban design Neighborhoods," the conference focused on the definition of strategies for sustainable neighborhoods, taking as examples the projects of "Prat Nord Directional Centre", the "Eixample Nord of Vilanova”, and Agulla Park.
S’aprova definitivament el Text Refós del POUM de Sant Pere de Riudebitlles (08/03/2012)


El passat 8 de març es va aprovar definitivament el POUM de Sant Pere de Riudebitlles. El POUM ha apostat per un creixement compacte, mesurat i de qualitat, d’acord amb les directrius del Pla Director Territorial de l’Alt Penedès. En conseqüència, el Pla s’ha concentrat en la reforma urbana, delimitant una totalitat de 15 sectors de Planejament Derivat, dels quals únicament 3 es troben fora de Sòl Urbà. 
El pasado 8 de marzo se aprobó definitivamente el POUM de Sant Pere de Riudebitlles. El POUM ha apostado por un crecimiento compacto y de calidad, de acuerdo con las directrices del Plan Director Territorial del Alto Penedés. En consecuencia, el Plan se ha concentrado en la reforma urbana, delimitando una totalidad de 15 sectores de Planeamiento Derivado, de los cuales únicamente 3 se encuentran fuera de Suelo Urbano
Dated the 19th January, the Masterplan of Sant Pere de Riudebitlles was approved. The plan proposes a compact and rational growth, according to the guidelines of the Regional Plan of Alt Penendés. Consequently the Plan focuses on urban reform, defining 15 sectors of Derivate planning, of which only 3 are placed outside of Urban Land.


S’aprova definitivament el Pla Especial de Masies i Cases Rurals del municipi d’Arenys de Munt (26/01/2012)

El passat dia 26 de gener es va aprovar definitivament el Text Refós del Pla Especial de Masies i Cases Rurals del municipi d’Arenys de Munt, segons el qual es cataloguen una totalitat de 46 edificacions. El pla identifica les masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o rehabilitació, justifica les raons històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials que en determinen la preservació i recuperació, i estableix les condicions d’ús i d’ordenació de l’edificació.

El pasado dia 26 de enero se aprobó definitivamente el Texto Refundido del Plan Especial de Masías i Casas Rurales del municipio de Arenys de Munt, según el cual se catalogan una totalidad de 46 edificaciones. El plan idetifica las masías i casas rurales susceptibles de reconstrucción o rehabilitación, justifica las razones históricas, mediambientales, paisajísticas o sociales que determinan la preservación y recuperación, y establece las condiciones de uso y ordenación de la edificación.

Dated 26th January, Arenys de Munt Council finally approved the Special Plan of farmhouses and cottages, which catalogues a totality of 46 buildings. The plan identifies farmhouses and cottages capable of reconstruction or rehabilitation, justifies the historical, environmental, landscape and social reasons that determine its preservation and recovery, and sets the terms of use and management of the building.S’aprova inicialment el POUM de Bossòst (30/10/2011)

En el Ple celebrat el dia 30 de setembre de 2011, l’ajuntament de Bossòst aprova inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Els objectius principals del pla són la consolidació i rehabilitació del nucli existent i del sòl urbà consolidat, i la regulació del sòl no urbanitzable d’acord amb les determinacions del PEIN i de la Xarxa Natura. Per a tal efecte el pla manté unes previsions de creixement molt ajustades a les necessitats vegetatives de la població i defineix àrees de protecció específica en relació al paisatge, la hidrografia o el patrimoni històric i arquitectònic.

En el pleno celebrado el día 30 de setiembre de 2011, el ayuntamiento de Bossost aprueba inicialmente el Plan de Ordenación Urbanística Municipal. Los objetivos principales del plan son la consolidación y rehabilitación del núcleo existente y del suelo urbano consolidado, y la regulación del suelo no urbanizable de acuerdo con las determinaciones del PEIN y Xarxa Natura. Para tal efecto el plan mantiene unas previsiones de crecimiento muy ajustadas a las necesidades vegetativas de la población, y define áreas de protección específica en relación al paisaje, la hidrografía o el patrimonio histórico y arquitectónico.

Dated 30th September, Bossost City Council approves the second phase of the Masterplan. The main objectives of the plan are the consolidation and rehabilitation of the existing core and the consolidated urban land, and the regulation of undeveloped land in accordance with the determinations of the Plan of Areas of Natural Interest Plan (PEIN) and Nature Net (Xarxa Natura). With this aim the plan keeps a development scenario tight to the vegetative needs of the population, and defines specific areas of protection in relation to the landscape, hydrography or the historical and architectural heritage.Publicació del llibre Regeneración de territorios intermedios. Respensar Encamp (octubre 2011)

Surt publicat el llibre Regeneración de territorios intermedios. Respensar Encamp del qual és coautor i editor Oscar Carracedo, juntament amb Pere Vall, Carmen Mendoza, Álvaro Cuéllar i Marta Benages. El llibre forma part de la col·lecció LAU (Laboratori d’Àrea d’Urbanisme) editada per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura UIC, i incorpora la publicació de diversos projectes de CSA Carracedo Sotoca Arquitectura.

Sale publicado el libro Regeneración de territorios intermedios. Respensar Encamp del cual es coautor y editor Oscar Carracedo, junto con Pere Vall, Carmen Mendoza, Álvaro Cuéllar y Marta Benages. El libro forma paret de la colección LAU (Laboratorio del Área de Urbanismo) editada por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura UIC, e incorpora la publicación de diversos proyectos de CSA Carracedo Sotoca Arquitectura.

The book “Regenerating Intermediate Landscapes” has been published. Oscar Carracedo is co-author and editor of the book, toguether with Pere Vall, Carmen Mendoza, Alvaro Cuéllar and Martha Benages. The book is part of the collection of LAU (Laboratory of Urban Area) published by the School of Architecture UIC, and includes the publication of various projects of CSA Carracedo Sotoca Architecture.